Solex Verhuur limburg

Voorwaarden Solexlimburg

Artikel 1
De deelnemer wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Solexlimburg wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
a. De deelnemer is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de geleende solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de deelnemer of van derden. De deelnemer zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Solexlimburg voldoen.
b. Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een
rijbewijs of bromfietscertificaat.

Artikel 3
Solexlimburg is gerechtigd om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van Solexlimburg.

Artikel 4
Solexlimburg is te allen tijde gerechtigd om de geleende solex naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal is de deelnemer aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door Solexlimburg niet is verzekerd voor diefstal. Solexen zijn enkel WA verzekerd.

Artikel 6
De deelnemer zal als een goed beheerder de hem verleende solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de deelnemer niet toegestaan de geleende solex aan derden in gebruik af te staan.

Artikel 8
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de tocht te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 9
Het deelnemen aan de solex toertocht geschiedt geheel op eigen risico. solexlimburg is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de toertocht aan deelnemer, derden en/of goederen.

Artikel 11
Betalingsvoorwaarden: Het bedrag moet 7 dagen voor aanvang activiteit overgemaakt zijn via bank. De huurder betaalt bij aanvang van de activiteit 50,00 borg per solex met een maximaal bedrag van 250,00

Artikel 12
Er kunnen lichte olie- of benzinespatjes op uw kleding terechtkomen. Solexlimburg kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Gelezen en akkoord bevonden:
Naam:_________________________________________
Rijbewijsnr:_____________________________________
Handtekening:___________________________________
Datum:_________________________________________

© 2010 Solexlimburg
www.solexlimburg.nl
info@solexlimburg.nl

Download solex voorwaarde PDF